De beheersing van uw activiteiten
Nederlands
Vereniging voor
Interne Beheersing
CICS (Certified Internal Control Specialist) opleiding

Waarom deze opleiding volgen?
Interne controle of organisatiebeheersing is het proces dat door het management en het personeel wordt ondernomen om redelijke zekerheid te bekomen over de realisatie van de doelstellingen van de organisatie. Zowel de privésector als de openbare sector wordt geconfronteerd met nieuwe verwachtingen inzake organisatiebeheersing, transparantie en behoorlijk bestuur.
De opleiding toont het belang van interne controle ter ondersteuning van het operationeel beleid. Het leert deelnemers een gepast intern controlesysteem ontwikkelen, organiseren, besturen en evalueren, in overeenkomst met de erkende referentiesystemen en standaarden.

De opleiding bereidt de deelnemers voor op het  examen voor de CICS certificatie. Dit onafhankelijk examen wordt, na afloop van de opleiding, georganiseerd door het ICIB vzw in samenwerking met ICI (Internal Control Institute in de VS). De certificatie wordt door onze partner ICI in de VS uitgereikt en vormt een unieke internationale erkenning inzake interne controle / beheersing.

Deze opleiding werd door de FSMA erkend als geldig programma in het kader van de reglementaire bijscholingsverplichting voor complianceofficers ( nr 600.260 Compliance) (voor meer info, zie https://www.fsma.be/nl/opleidingen-voorgesteld-door-de-erkende-opleidingsinstellingen )

Doelgroep
Omdat interne controle of beheersing de hele organisatie aanbelangt, richt de opleiding zich tot alle managers en leidinggevende personen die actief betrokken zijn bij de beheersing van de activiteiten en voor wie toezicht moet houden op het beheer van de processen en activiteiten.

Deze opleiding richt zich tot alle sectoren: financieel, diensten, industrie, publieke sector,...

Praktische informatie
Het programma is gespreid over 7 dagen, telkens van 9u tot 16u30 (middagpauze van 12u15 tot 13u15
Plaats: Brussel, nader te bepalen
Inschrijvingsprijs: 2600€, zie document hiernaast voor eventuele kortingen
Inschrijvingsmodaliteiten: zie rooster onderaan deze pagina en verklarende nota hiernaast
 

Aanvraag voor inschrijving op de CICS opleiding
U wenst zich in te schrijven voor de CICS opleiding startend op :
Mevr / Mr :
Naam :
Voornaam :
Vennootschap / organisatie (of "inschrijving ten persoonlijken titel" :
Functie :
Email :
2e Email (privé / prof.) :
3e Email (privé / prof.) :
Wenst u onze briefwisseling en factuur te ontvangen op uw professioneel adres hieronder? :
Professioneel adres :
Postcode - Stad :
Land :
Vaste telefoon :
BTW (of "niet BTW plichtig") :
Wenst u onze briefwisseling en factuur te ontvangen op uw privé adres hieronder? :
Privé adres :
Postcode - Stad :
Land :
Mobiele telefoon :
Vaste telefoon :
Vragen en opmerkingen (vb: instructies mbt de facturatie) :
U heeft kennis genomen en aanvaardt de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden (zie document hiernaast) :
Kopieer de tekst in de afbeelding :

 
De door u op dit document verstrekte informatie is bestemd voor intern gebruik in de gegevensbank van ICIB en van de contractueel met ICIB verbonden organismen. U hebt recht op inzage en correctie van de door ICIB bewaarde informatie, zoals voorgeschreven in de wet van 8.12.92 over de bescherming van het privé-leven bij het gebruik van gegevensbanken.
CICS docenten
Vign_CV-CICS-200914
Agenda van de sessie


De volgende CICS cursus start op  vrijdag 04/02/2022

download het programma
 
Vign_JL-DeMarkten-37
Getuigenissen

“Een aanbevolen opleiding om inzicht te krijgen in de risico-aspecten die in elke functie, actie, transactie en elk proces (hoe eenvoudig ook) aanwezig zijn en dewelke dienen gekend, benoemd, gewaardeerd en beheerst te worden.
Deze opleiding biedt een theoretische basis gecombineerd met voorbeelden uit de praktijk die aangereikt worden door de diverse gastsprekers alsook door de cursisten.
Alle gastprekers bevestigen dat kennis van de risico’s en van de beheersingsmaatregelen op termijn gunstige effecten genereert voor de onderneming, niet alleen voor support functies, maar zeker ook voor commerciële activiteiten.
De opleiding toont aan dat risico geen vies woord is en dat de beheersing van de risico’s een “asset” is.”

Peter Coppens - permanent controller - CRELAN

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Deze opleiding verruimt je inzicht in het gehele proces van interne controle, gaande van de controleomgeving tot de concrete controleactiviteiten.
De verantwoordelijkheden inzake risicobeheersing van de diverse stakeholders binnen de onderneming worden toegelicht, alsook de rol van de
verschillende risico-functies.
Goede mix tussen een theoretische basis en getuigenissen uit de praktijk door de gastsprekers.

Kristel Debelder - Team Leader , Risk Analysis Lending & Transversal  - BNP Paribas Fortis


 
Vign_china
Inschrijvingsprocedure
© 2010 ICIB vzw
Een website maken met WebSelf